Уведомление, Мотиви и Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Частична предварителна оценка на въздействието за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Уведомлениe , Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество