УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК относно одобряване на план- сметка на разходите за таксa за битови отпадъци за 2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

Относно: Одобряване на План – сметка на разходите на община Котел за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021 г.

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Котел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Котел предоставя на населението услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 1 033 870 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Котел до Общински съвет – Котел, относно :

Одобряване на План – сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ на територията на Община Котел за 2021 г.. Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на електронната поща на общината [email protected], в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Котел на основание чл.66, ал.1 от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общинска администрация – Котел или от публикувания проект за решение.

Публикувано на : петък, 30.10.2020 г.

Дата на откриване: 01.11.2020 г.
Дата на приключване: 30.11.2020 г

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ТБО 2021
ПЛАН-СМЕТКА

СПРАВКА