Съобщение по ОВОС

ОБЩИНА КОТЕЛ на основание чл.6, ал. 9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

ИЗГРАЖДАНЕ НА „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС” МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ПИ С № 08073 В М.”РЕКАТА”В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МЕДВЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ.

С ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПАПАЗОВ

в срок до 12.03.2019г. включително.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е на разположение на заинтересованите  страни всеки работен ден от 8:00ч. – 12:00ч. и от 13:00ч.-17:00ч. четиринадесет дни от датата на обявяването (26.02.2019г.) в сградата на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” №1, и на интернет сайта на Община Котел.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.