Съобщение за промяна на презназначението на имот в землището на с. Градец

» Съобщение за промяна на презназначението на имот с №000321 в землището на с. Градец, общ. Котел от “пасище, мера” за “детска площадка”