Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Документация:
Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество