Програма за Управляване на отпадъци на Община Котел

СЪОБЩЕНИЕ

По реда на чл.66 и чл.69. ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс  и чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за Опазване на околната среда

Съгласно чл. 79, ал.1 и ал.2 от Закона за Опазване на околната среда, в срока по чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Котел, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Котел 2021-2028 г.“, на e-mail:[email protected] или на адрес гр. Котел, “Възраждане” № 1, в стая №2, първи етаж.

Срокът на обществените консултации е 30 (тридесет) дни от пъбликуване на настоящото обявление до 17:00 ч. на 22.07.2022 г.

Документи: