Отпускане на финансова помощ в многофамилни жилищни сгради за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност

СЪОБЩЕНИЕ

Отпускане на финансова помощ на сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност за подаване на проектни предложения по Процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Кандидатът за финансова помощ (сдружение на собствениците) се финансира със сума до 50% от сумата за енергийно техническо обследване и технически паспорт.

Сдруженията, желаещи да ползват финансово подпомагане по Процедурата в срок до 22.05.2023 г. следва да представят:

  • Заявление за участие /по образец/;
  • Оферта от фирма с предложена стойност и срок на изпълнение не по-късно от 05.2023г.;
  • Извлечение от банковата сметка на сдружението, от която да е видно, че имат събрана поне половината от сумата за изготвяне на енергийно техническо обследване на сградата, технически паспорт и други необходими документи за кандидатстване.

След одобрение на заявлението ще бъде подписан договор за финансиране между общината и сдружението на собствениците по приложения образец.

За да бъде подадено проектно предложение за финансиране на енергийно обновяване на жилищната сграда е необходимо в срок до 26.05.2023г. сдруженията да представят:

  1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  3. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/ район и в регистър БУЛСТАТ;
  4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
  5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
  6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта;

Образци на заявление за кандидатстване, договор и партньорско споразумение, както и ПРАВИЛА за предоставяне на финансова помощ на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване:

Документи: