Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ приета от Общински съвет – Котел

Документация: