Покана за свикване на учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група- Котел, Сливен и Върбица”

Уважаеми представители на местните власти, бизнес и НПО,

Уважаеми граждани на Община Котел, община Сливен и Община Върбица,

 След проведено широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Котел, Сливен и Върбица, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Учредителното събрание ще се проведе на 12.09.2023 г. от 14:00 часа, в гр. Котел, Пл. „Възраждане“ 1, Сграда на Община Котел, Заседателната зала на Общински съвет Котел, при следния проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Котел, Сливен и Върбица“ (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание);
  2. Приемане на Устав на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сливен и Върбица“;
  3. Избор на Управителен съвет на Сдружението.
  4. Определяне размера на учредителната вноска и годишния членски внос;
  5. Други
[1] Част от територията на Община Сливен /без териториалните граници на град Сливен/ – обхваща териториите на 16  населени места с. Божевци, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Изгрев, с. Ичера,с. Зайчаре, с. Камен, с. Мечкарево, с. Николаево, с. Панаретовци, с. Раково, с. Самуилово, с. Сотиря, с.Средорек, с. Стара река, с. Тополчане.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Котел, част от Община Сливен и Община Върбица.

Общините Котел, Сливен и Върбица е необходимо да представят решение на Общински съвет за участие в учредително в учредително събрание на Местната инициативна група на територията на общините Котел, Сливен и Върбица, от което да се вижда кой представлява общината на учредителното събрание.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

  • Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно устава на сдружението/ фондацията за участие в учредителното събрание на Местната инициативна група на територията на общините Котел, Сливен и Върбица, от което да се вижда кой представлява организацията на учредителното събрание.

Всички желаещи е необходимо в срок до 11.09.2023 г. да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да се запознаят със следните материали:

КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ:

        /Коста Каранашев/


Документация: