Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел с мандат 2024 – 2028 г.

В изпълнение на Решение № 659 от 30.05.2023 г., прието от Общински съвет-Котел е открита процедура за определяне на двадесет и двама съдебни заседатели за Районен съд – Котел, мандат 2024 г. – 2028 г.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • да е на възраст от 21 до 68 години;
 • да има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • да има завършено най-малко средно образование;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да не страда от психични заболявания

                Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

              Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

              Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение № 1);
 • писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (Приложение № 2);
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 3)
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакти на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

          Място и  срок за подаване на документите:

          Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи за кандидатстване в срок до 14 юли 2023 г. (включително), в деловодството на Общински съвет – Котел, сградата на Общинска администрация Котел, пл. “Възраждане“№ 1, стая № 2, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа.

Начин и ред за провеждане на процедурата:

С Решение № 659 от 30.05.2023 г. на Общински съвет-Котел е създадена Временна комисия, която да проведе процедурата за определяне на съдебните заседатели, на която е възложено:

          Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Котел и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

          Да установи служебно обстоятелство по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели;

          Да изиска от председателя на Районен съд – Котел списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

          Да публикува на интернет страницата на Община Котел, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната сласт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт.

          Да проведе изслушване на допуснатите кандидати, при спазване на изискванията на чл. 68а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, а именно в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.

          Да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Котел, и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.

          Да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Котел, и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.

          Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране на общото събрание на Окръжен съд-Сливен.

Христина Чолакова

Председател на Общински съвет – Котел

Прикачени файлове: