Осигуряване обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

ОБЩИНА КОТЕЛ и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №119081 МЕСТНОСТ „ПОЛЕТО” С. МЕДВЕН, ОБЩИНА КОТЕЛ” С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ГЕОРГИ ОРЛИНОВ ПОПОВ

в срок до 22.02.2016 г. включително.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение №2 към чл. 6 от НУРИОВОС е на разположение на заинтересовани те страни всеки работен ден от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. –17.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването (от 08.02.2016г.) в сградата на Община Котел, гр. Котел , пл. „Възраждане” №1, стая №11 и на интернет сайта на Община Котел

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.