Съобщение за инвестиционно намерение

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Котел  уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение:

„Изграждане на ски писта и ски съоръжение в поземлен имот №39030.31.982 м.„Андончова могила”  землище гр.Котел, Община Котел”.

В качеството си на Възложител и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС в срок до 14 дни от настоящата обява.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 8.00 ч. -12.00 ч. и от 13.00 ч. – 17.00 ч. 14 дни от датата на обявяването (от 02.02.2018г. до 16.02.2018г.) на следния адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1