Община Котел стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Котел”

Стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Котел”, финансиран по договор BG05M9OP001-6.002-0100-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Проектът е с продължителност 13 месеца.

Общата стойност на проекта е 210 657.30 лв.

С реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги за възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания и техните семейства, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда от домашни помощници и специалисти по здравни грижи. Община Котел има опит в предоставянето на социално-здравни услуги в общността или в домашна среда чрез реализирани няколко аналогични проекта. Респективно услугите които се предлагат по проекта, са много търсени от месната общност и най-вече от хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

С цел превенция от Ковид-19 ще бъдат подпомогнати екипите на следните услуги делегирани от държавата дейности:

  1. Център за настаняване от семеен тип
  2. Център за социална рехабилитация и интеграция
  3. Център за работа с деца на улицата
  4. Дневен център за стари хора

като бъдат назначени допълнителни лица на трудов договор на длъжности: чистач-хигиенисти и пазач-портиери.

Повече информация за проекта може да намерите ТУК.