Обявление № 08-00-28, гр. Котел

Община – Котел, Дирекция „УТЕС”, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със Заповед №  РД 23-4 от 15.01.2018 година на кмета на Община Котел е одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП–ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти III-514, VIII-519, VII-518, IV-515 и II-522 в кв.45 по регулационния план на с.Жеравна, общ.Котел. С изменението се изместват регулационните граници на урегулираните поземлени имоти по имотни граници между тях и УПИ III-519 се разделя на два нови УПИ: УПИ III-633 и УПИ XIII-634. Променя се и уличната регулация за УПИ III-514 (нов УПИ XIII-634),  УПИ VIII-519, УПИ VII-518 и УПИ IV-515.

Преписката е изложена в Дирекция „УТЕС” при Община Котел и може да бъде разгледана всеки присъствен ден.

На основание чл.215, ал.4 ЗУТ недоволните, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да направят писмени възражения чрез Община Котел до Административния съд – Сливен.