Обявление – с решение №580 – одобрен подробен устройствен план ПУП-ПП