Обява по МЗ № ОХ-748 от 15.08.2019 г. за НВУ-КВС

О  Б  Я  В  А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) свободна академична длъжност «Доцент»

в НВУ «Васил Левски» – Велико Търново,

която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

Вакантната длъжност е следната:

* за ОФИЦЕРИ:

– 1 вакантна длъжност в НВУ”Васил Левски”– Велико Търново

Подробно с вакантната длъжност за НВУ «Васил Левски» – Велико Търново

може да се запознаете на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” професионално направление „Военно дело” от Военна академия или приравнена на нея в чужбина или образоватерно-квалификационна степен „магистър” по гражданска специалност от военни академии или висши военни училища и образователна степен „доктор”(за лицата, притежаващи военно звание по резерва „полковник” и „подполковник”) ;
 2. Да имат придобита военно отчетна специалност за длъжността, за която кандидатстват;
 3. Да са заемали не по-малко от две години академична длъжност „асистент” или „главен асистент;
 4. Да са придобили образователна и научна степен „доктор;
 5. Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001;
 6. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките”;
 7. Да отговарят на минималните национални изисквания към научната и преподавателската дейност;
 8. Да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

За длъжността може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията                                   на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 15.10.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

           Адрес и телефон за информация:  Военно окръжие – Сливен, гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

     телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

 • Сливен – 088 622 14 51
 • Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
 • Котел – 088 588 11 73