Обявление

Община Котел, област Сливен на основание   чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП–ПР) в обхвата на УПИ VI-1,4,38, УПИ VIII-1,4,38 в кв.5 и УПИ VII-„За КОО“, по регулационния план на вилна зона Чукарите, гр.Котел, община Котел, област Сливен (идентификатори по КК 39030.504.44, 39030.504.46 и 39030.504.45, м.Чукари). С изменението се разширява УПИ VI, кв.5, с отреждане „За вилна сграда“, отреждането на УПИ VIII се запазва. Създава се нов квартал 13 от УПИ VII и се получават УПИ I с отреждане „За КОО“ и УПИ II-„За вилна сграда“.

Проектът за изменение на ПУП – ПР е обнародван в „Държавен вестник” бр.51/19.06.2018 год. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ДВ (до 18.07.2018 год. включително) заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Проектът се намира в стая № 6, дирекция „УТЕС“, при Община Котел и може да бъде разгледан всеки присъствен ден от заинтересуваните лица.