Община Котел стартира приема на документи за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ.

Община Котел стартира приема на документи за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ. Кой има право да се възползва от това?

Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат:

  1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Как и къде можете да заявите желание да ползвате лична помощ?

За да подадат документи за ползване на лична помощ, посочените по-горе правоимащи лица (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) трябва да подадат заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите в дирекция „Социално подпомагане” – Котел. С тази оценка ще бъдат определени индивидуалните потребности на всеки кандидат и броя часове за лична помощ.

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:

  1. Заявление-декларация по образец;
  2. Формуляр за самооценка.

Заявления за индивидуална оценка вече се приемат в дирекция „Социално подпомагане”.

Как и къде можете да подадете документи за предоставяне на лична помощ?

След изготвянето на индивидуалната оценка, дирекция „Социално подпомагане” издава направление с определения брой часове, след което правоимащото лице може да подаде в Общинска администрация документи за ползване на личната помощ.

Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на Общината по настоящ адрес на лицето с увреждане.

Необходимите документи са:

  1. Заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ;
  2. Направлението с определения брой часове, издадено от дирекция „Социално подпомагане”;
  3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

В заявлението лицето (или законния му представител) декларира, че не получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:

  1. Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
  2. До 380 лв. (в зависимост от броя на определените в направлението часове) от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Всеки кандидат-ползвател на лична помощ може да посочи в заявлението си избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен, Общината може да предложи такъв (при наличие на кандидати да работят като асистенти).

Кога ще стартира предоставянето на лична помощ?

По новия механизъм първите асистенти ще бъдат назначени от 1-ви септември 2019 г. Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан.

До 31 август 2019 г. хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник”, финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

Необходимите документи може да изтеглите :

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=139329