Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основната сграда на общинска администрация котел на пл. „Възраждане“ №1

Договор № BG06RDNP001-7.008-0025-C01/19.12.2019 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел тяхната енергийна ефективност” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основната сграда на общинска администрация котел на пл. „Възраждане“ №1, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ , „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сграда на общинска администрация, находяща се в гр. котел,  ул. „Алеко Богориди” № 1 /бивша БНБ/, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност„ и „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сграда на кметство с. Мокрен, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“

Начало: 19.12.2019 г.

Продължителност: 36 месеца

Основна цел: Благоустрояване и обновяване на населените места на община Котел и осигуряване на достъп до качествени комуникационни услуги.

Кратко описание: Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Чрез определянето на адекватни стратегически цели, приоритети, специфични цели, мерки и конкретни дейности, които да доведат до балансираното развитие на населените места в община Котел, повишаване на качеството на живот и качеството на средата. По този начин ще се достигне до желания синергичен ефект върху цялата територия на общината. Изпълнението на проекта ще доведе не само до опазване на околната среда, чрез мерките за енергийна ефективност, но и за комплексно развитие на целевата агломерация и цялостно подобряване на благосъстоянието на нейното население чрез увеличаване възможностите за получаване на качествени административни услуги.

Основни дейности:

 • Изпълнение на СМР, оборудване и/или обзавеждане на следните обекти:
 • „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основната сграда на общинска администрация котел на пл. „Възраждане“ №1, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“. Основните строителни дейности включват:
 • Подмяна и заземяване на ГЕРТ и всички етажни разпределителни табла;
 • Подмяна на съществуващи осветителни тела;
 • Подмяна на евакуационно осветление;
 • Подмяна на съществуващи контакти;
 • Подмяна на съществуваща ел. инсталация;
 • Монтаж на нова мълниезащита инсталация;
 • Топлоизолация на фасадни стени и топлинно изолиране на покрива;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сграда на общинска администрация, находяща се в гр. котел,  ул. „Алеко Богориди” № 1 /бивша БНБ/, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ Основните строителни дейности включват:
 • Топлинно изолиране на външните стени;
 • Топлоизолация на покривна конструкция;
 • Подмяна на съществуваща дограма;
 • Ремонт на покривна конструкция и дъсчена обшивка;
 • Изпълнение на хидроизолационна система;
 • Монтаж на улуци;
 • Монтаж на водосточни тръби;
 • Монтаж на нова мълниезащита инсталация;
 • Топлоизолация на фасадни стени и топлинно изолиране на покрива;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сграда на кметство с. Мокрен, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“. Основните строителни дейности включват:
 • Подмяна и заземяване на ГЕРТ и всички етажни разпределителни табла;
 • Подмяна на евакуационно осветление;
 • Подмяна на съществуващи контакти;
 • Подмяна на съществуваща ел. инсталация;
 • Монтаж на нова мълниезащита инсталация;
 • Топлоизолация на фасадни стени и топлинно изолиране на покрива.
 • Изпълнение на строителен надзор на СМР на посочените обекти;
 • Изпълнение на проектирате и авторски надзор на СМР на посочените обекти;
 • Консултантски услуги при изпълнение на договора.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на в населените места, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и административното обслужване на населението.

Обща стойност на проекта: 737 744.59 без ДДС, 885 293,51 с ДДС.