Проект “Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”

Договор № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони

Начало: 04.10.2018 г.

Продължителност: 36 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони чрез изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел.

Кратко описание:

Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостигът на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашават способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад. За да се намалят съществуващите различия между селските и градските райони, с предоставянето на фокусираната подкрепа ще се създаде, подобри и разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони. По този начин подкрепата ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони. Чрез поддържането и стимулирането на икономическото, социално и културното развитие, посредством реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел, ще се постигне икономическо развитие, ограничаване на бедността и обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и като цяло подобряване на качеството на живот в района.

Основни дейности:

  • Изпълнение на СМР на следните обекти:
  • „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Тича II-ри и III-ти етап“: Основните видове СМР са свързани с полагане на тръби ПЕВП както следва:
  • за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Тича, етап II – Φ90 в земна почва – 1110 m и в скална почва – 69 m, Φ110 в земна почва- 438 m и в скална почва – 51 m и ф140 в земна почва – 367 m и в скална почва – 44 m.
  • за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Тича, етап III – Φ90 в земна почва – 1352 m и в скална почва – 82 m, Φ110 в земна почва- 138 m и в скална почва – 20 m и Φ140 в земна почва – 669 m и в скална почва – 65 m.
  • „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Нейково“. Основните видове СМР са свързани с полагане на тръби ПЕВП както следва: Φ90 в земна почва – 5537 m и в скална почва – 1534 m, Φ110 в земна почва – 1551 m и в скална почва – 553 m, Φ125 в земна почва – 697 m и в скална почва – 618 m и Φ160 в скална почва – 307 m.
  • „Реконструкция на външна водоснабдителна система и нов напорен резервоар с. Тича“. Основните видове СМР са: реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, която включва направа на каптаж на изворите; събирателна шахта; външен водопровод до напорен резервоар с тръби ПЕВП Φ90 – 2358 m и Φ110 – 5972 m и нов напорен резервоар с обем 400 m3. Предвижда се водоемът да се изгради монолитно със стоманобетонова конструкция, вкопан.
  • Доставка и монтаж на 4 бр. автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейна вода в селата Жеравна, Кипилово, Пъдарево и Тича;
  • Изпълнение на проектирате и авторски надзор на СМР на посочените обекти;
  • Изпълнение на строителен надзор на СМР на посочените обекти;
  • Консултантски услуги при изпълнение на договора.

Очаквани резултати:

С подмяната на водопроводната мрежа и реализирането на проекта, освен че ще се минимизират авариите, значително ще се намалят и водозагубите, което ще подобри и качеството на предоставяната ВиК услуга. Реализацията на проекта ще позволи да се намали здравния риск за населението в населените места, в които ще се извърши инвестицията, ще даде положителен ефект върху състоянието на околната среда в района като цяло. Не на последно място изпълнението на този проект ще има и значим социален ефект – подобряване условията на живот на жителите в населеното място в съответствие със съвременните изисквания и европейски стандарти.

Обща стойност на проекта: 5 710 342,03 лв. без ДДС, 6 852 410,44 лв. с ДДС.