Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел“

АД № РД 50-50/15.03.2023 г. „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица“

Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.245-0005-C01 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел“ по ПРСР 2014-2020 чрез подхода ВОМР, Подмярка 7.2., на мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“


Начало: 11.01.2023 г.

Продължителност: 30.06.2025 г.

Основна цел: Целта на проекта е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони благоустрояване на площадното пространство в с. Градец, общ. Котел.

Кратко описание:

С реализирането проекта се цели изграждането на съвременна интерпретация на традициите на възрожденския район, отчетени са и приложени ритъм и цветова гама, пряка функция на съществуващото положение и заобикалящата архитектура. Поради лошото състояние на пешеходните и тротоарните настилки голямата част от тах липсващи, не се предвижда оползотворяване им. Основните направления на уличната мрежа, както и съществуващите сгради са композиционен репер на инвестиционния проект. Зоната е разделена на две основни функционални групи, подчинени и генерирани от съществуващото функционално положение на това пространство. В едната част е обособена зона за търговия (пазар от модулна група търговски будки), непосредствено до нея на запад, разделено чрез новопредвидена улица е обособено площадно пространство с рекреационни функции. Всички тези отделни елементи са свързани с подходящо растеризиране на настилката, така че да бъдат обединени. Предвиждат се настилки от бетонови паважи с каменна посипка със средно натоварване като е предвидено цветът им да бъде сив меланж. Паважите се предвиждат с дебелина 6 см, тяхната геометрия е идентична с тази на характерната за района. Предвиждат се паркова мебел‐пейки, кошове, чешма, ограничители за паркиране и др. Изчистването на околната среда, осигуряването на пиадестал (подход към паметник) и същевременно постигане на съвременна функционалност е гаранция за устойчив, както в естетическо, така и във функционално отношение вторичен център. Предвиждат се СМР по част Пътна включващи реконструкция на съществуващи пътни артерии, както и СМР свързани със електрозахранване на нови електрически лампи в парковата и площадна част. За законосъобразното изпълнение на СМР, както и контрол на точното спазване на заложеното в инвестиционния проект се предвижда осъществяване на строителен и авторски надзор на СМР.

Основни дейности:

  • „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец” – дейности по СМР;
  • Проектиране и осъществяване на авторски и строителен надзор;
  • Организация, информация, управление и отчетност, АРП.

Обща стойност на проекта: 260 458.15 лв. без ДДС, 312 549,78 лв. с ДДС.

 

Очаквани резултати:

Благоустрояването и обновяването на централната част в с. Градец, общ. Котел, ще допринесе за повишаване на привлекателността на региона. Добрата жизнена среда е един от факторите, които са решаващи за задържането на населението и младите хора. Обновената публичната инфраструктура, в частност площите за широко обществено ползване, е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.

В конкретни измерения очакваните резултати са:

Площ на обновяване по проект: 2650 m2