Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г. С. Раковски“, гр. Котел”

ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0020-С01/12.03.2020 г., сключен между Община Котел и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г. С. Раковски“, гр. Котел” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони

Начало: 12.03.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

Основна цел: Целта на проекта е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони чрез реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане  на СУ  „Г. С. Раковски“ в общинския център.

Кратко описание:

Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостигът на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашават способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад. За да се намалят съществуващите различия между селските и градските райони, с предоставянето на фокусираната подкрепа ще се създаде, подобри и разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони. По този начин подкрепата ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони. Чрез поддържането и стимулирането на икономическото, социално и културното развитие, посредством рехабилитация на сградата на СУ „Г. С. Раковски“, гр. Котел в общинския център, град Котел ще се превърне в едно привлекателно място за бизнеса, предоставяйки му подготвени кадри, задържане на младите хора и създаване на условия за тяхната реализация и личностно развитие. По този начин ще се постигне икономическо развитие, ограничаване на бедността и обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и като цяло подобряване на качеството на живот в района.

Основни дейности:

  • Изпълнение на СМР на следния обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г. С. Раковски“, гр. Котел”, които включват: топлоизолиране на покрив, ремонт на покрив (съпътстващи топлоизолирането СМР), топлоизолационна система за фасадни стени, подмяна на витрини и прозорци, ремонт на фасадни повърхности, ремонт на помещения, изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда;част.
  • Изпълнение на строителен надзор на СМР на посочения обект;
  • Изпълнение на проектирате и авторски надзор на СМР на посочения обект;
  • Консултантски услуги свързани с подготовката на проекта и при изпълнение на договора.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на в населените места, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Обща стойност на проекта:  883 950.01 лв. без ДДС, 1 060 740.01 лв. с ДДС.