„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Европейски съюз„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Продължителност: 14 месеца

Основна цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, като им се осигурят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Кратко описание:

Дейностите по проекта са насочени изцяло към възрастните хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства. Освен грижа в дома, за тези лица ще се развиват и услуги в общността, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията и адаптиране към основните нужди на възрастните хора. За хората с хронични заболявания и трайни увреждания ще бъдат осигурени специализирани медицински грижи в техните домове. По проекта ще бъде създаден устойчив модел за предоставяне на качествени услуги на лица с увреждания и възрастни хора, живущи на териториите на общините Котел и Твърдица. Ще се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, с които се цели постигане на социален ефект спрямо лица от уязвими групи, за да се подобри жизненото им равнище. Проблемите на възрастните хора и лицата с различни трайни увреждания ще придобият гражданственост и ще спомогнат обществото да стане по чувствително и отзивчиво към техните потребности. Ще се повиши самочувствието и позитивната нагласа на тези хора към политиката на държавата в социалната сфера и вярата им, че не са забравени и има кой да се грижи за тях. Дейностите по проекта ще допринесат за разширяване на социалните контакти и интеграционни връзки между потребители и предоставящите социално-здравни услуги лица.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети девет домашни помощника на трудов договор, две медицински сестри и един рехабилитатор на граждански договори. В община Твърдица ще бъдат наети седем домашни помощника на трудов договор и две медицински сестри на граждански договори. Наетите лица ще работят по проекта до 12 месеца. За нуждите на проекта ще бъдат закупени две нови превозни средства за всяка от общините – партньори, с които ще се осъществява мобилна най-вече здравна услуга във всяко населено място на общините.

 

Целеви групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

 

Основни дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  • Обучение и супервизия на персонала;
  • Закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа

 

Обща стойност на проекта: 225 900.32 лв. Бюджетът определен за община Котел е 129138,88 лв., а на община Твърдица е 96761,44 лв.

Обява за набиране на персонал

Образци на документи за работа:

Образци за потребители ТУК

Списък с допуснати кандидати ТУК или ТУК

Класиране на кандидатите за длъжности: рехабилитатор, медицинска сестра, шофьор-диспечер и домашни помощници по проект: „Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”