„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица – Компонент 3”

“Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Продължителност: 10 месеца

Основна цел: Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Кратко описание:

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Целеви групи: 

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания и техните семейства;

– Възрастни в риск.

За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора за БФП), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора за БФП);
  • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Обща стойност на проекта: 192930,00 лв. Бюджетът определен за община Котел е 104 640,00 лв., а за община Твърдица е 88 290,00 лв.


СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ  КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗНОСВАЧ“ 

Трите имена на кандидата Address:
1. Митко Димков Стефанов с. Мокрен, ул. „Одрин“ № 13
2. Тензиле Алиева Махмудова С. Филаретово, ул. „Г. Димитров“ № 23
3. Севджан Ахмедова Асанова С. Соколарци
4. ЗилхаНазифоваДурасова С. Малко село
5. Христо Митев Митев С. Пъдарево, ул. „Възраждане“ № 9
6. Садифе ФедаловаГазиева С. Кипилово, ул.“Х. Димитър“ №3
7. Ремзие Хасанова Юмерчаушева С. Тича, ул. „Димитър Караниколов“ № 23
8. Цонка Динкова Чочева С. Кипилово, ул. „Хаджи Димитър“ № 3
9. Петя Андреева Асенова Гр. Котел, ул. Горски пътник“ №21
10. Мария Божилова Илиева Гр. Котел, ул.“Акад. Мих. Арнаудов“ №1
11. Мариана Миткова Митева Гр. Котел, ул.“Михаил Арнаудов“ № 27
12. Стойно Атанасов Рандев С. Градец,  ул. „Синец“ №1
13. Стефка ВесковаХъндърчева С. Градец,  ул. „Христо Драгинов“ №3
14. Иванка Иванова Михайлова С. Градец,  ул. „Червеноармейска“ №1

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ  КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КООРДИНАТОР“

Трите имена на кандидата Address:
1. Мария Божилова Илиева Гр. Котел, ул.“Акад. Мих. Арнаудов“ №1

 Приложени документи:

Публикувано на: 24.04.2020г. 16:00ч.