Приключили проекти


Проект “Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I” – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича

 


Проект „Патронажна грижа + в община Котел“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.004-0072-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”


Проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Котел“ Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.


„Патронажна грижа в община Котел“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-6.002-0100-C01 “Патронажна грижа +”

„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” по Процедура BG05M9OP001-2.070, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  във връзка с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на

селските райони: “Европа инвестира в селските райони”

Проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел”

„Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица – Компонент 3”

„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

„Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Европейски съюзТопъл обяд за хората в нужда от Община Котел, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”.

„Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до заетост и обучения”

“Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел” по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Проект “Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел по процедура BG05MPOP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

„Изграждане на детска площадка и кът за отдих в гр. Котел“