Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”

Европейски съюз„Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Продължителност: 15 месеца

Обща цел: Целта на проектното предложение е да бъде създадено специално социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел. По този начин ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

Да бъде създадено социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел;

Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;

Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;

Да се популяризират социалните предприятия.

Социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел ще постигне целите си, като изхожда от богатия си опит за работа по различни проекти в общината, свързани с предоставяне на социални услуги и търсене на възможност за подкрепа на уязвимите групи в общината. На територията на Община Котел са реализирани сходни проекти, но чрез този проект ще се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. Със създаването на социалното предприятие общината ще предложи възможност за реализация на представители на целевата група, социална и психологическа подкрепа и ще направи в максимална степен възможна трудовата реализация на представители на уязвимите групи в дейност, за която те имат нужните качества и способности.

Основни дейности:

  • Подбор и включване в заетост за 12 м. на лица от целевата група;
  • Осигуряване на наставници за заетите лица положение;
  • Оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места;
  • Осигуряване на екип на социалното предприятие;
  • Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;
  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.

Обща стойност на проекта: 389 329,92 лв.

Начална дата: 18.04.2018 г.
Крайна дата: 18.07.2019 г.