4-2020-002

Предмет на поръчката:Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Община Котел, отдел "СХД" и СУ гр.Котел за срок до 31.12.2022 г., по две обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2020-0002
Вид на процедурата:Договаряне без предварително обявление
Краен срок за получаване на оферти:
Дата, час и място за отваряне на офертите:
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата31.03.2020 г. 12:00
2.Борсов договор по ОП 103.08.2020 г. 12:00
3.Борсов договор по ОП 2 03.08.2020 г. 12:00
4.Обявление за възложена поръчка03.08.2020 г. 12:00
5.Обявление за приключване на договор ОП 124.01.2022г. 14:55
6.Обявление за приключване на договор ОП 224.01.2022г. 14:55