4-2020-001

Предмет на поръчката:УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (СН) при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел” по три обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2020-0001
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:17.03.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:18.03.2020 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата25.02.2020 г. 15:30
2.Обявление за обществена поръчка25.02.2020 г. 15:30
3.Документация25.02.2020 г. 15:30
4.Технически проекти25.02.2020 г. 15:30
5.Протокол № 113.05.2020 г. 14:48
6.Съобщение за отваряне на ценови оферти05.11.2020 г. 11:40
7.Протоколи от работата на комисията03.12.2020 г. 15:15
8.Решение за определяне на изпълнител03.12.2020 г. 15:15
9.Обявление за възложена поръчка19.01.2021 г. 15:20
10.Договор по обособена позиция 1 и приложения21.01.2021 г. 16:55
11.Договор по обособена позиция 2 и приложения21.01.2021 г. 16:55
12.Договор по обособена позиция 3 и приложения21.01.2021 г. 16:55
13.Допълнително споразумение по ОП 125.10.2021 г. 18:00
14.Допълнително споразумение по ОП 225.10.2021 г. 18:00
15.Допълнително споразумение по ОП 325.10.2021 г. 18:00
16.Обявление за изменение на договор по ОП 125.10.2021 г. 18:00
17.Обявление за изменение на договор по ОП 225.10.2021 г. 18:00
18.Обявление за изменение на договор по ОП 325.10.2021 г. 18:00
19.Допълнително споразумение - СН на ВиК ОП 310.05.2023 г. 10:42
20.Обявление за изменение СН на ВиК - ОП 310.05.2023 г. 10:42