4-2019-009

Предмет на поръчката:Периодични доставки на течно гориво за отопление за два отоплителни сезона 2019-2020 и 2020–2021
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0009
Вид на процедурата:Договаряне без предварително обявление
Краен срок за получаване на оферти:
Дата, час и място за отваряне на офертите:
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата19.11.2019 г. 15:00
2.Борсов договор20.12.2019 г. 14:20
3.Обявление за възложена поръчка20.12.2019 г. 14:20
4.Обявление за приключен договор18.01.2022 г. 16:22