4-2019-007

Предмет на поръчката:Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0007
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:05.11.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:06.11.2019 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура04.10.2019 г., 15:40
2.Обявление за обществена поръчка04.10.2019 г., 15:40
3.Документация04.10.2019 г., 15:40
4.Технически проекти
04.10.2019 г., 15:40
5.Решение за прекратяване на процедурата01.11.2019 г., 14:25
6.Обявление за възложена поръчка (прекратяване)18.11.2019 г., 16:20