4-2019-005

Предмет на поръчката:Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0005
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:30.07.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:31.07.2019 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура09.07.2019 г., 14:20
2.Обявление за обществена поръчка09.07.2019 г., 14:20
3.Документация09.07.2019 г., 14:20
4.Проект на договор22.07.2019 г., 11:20
5.Отговори на въпроси22.07.2019 г., 13:50
6.Протокол № 114.08.2019 г., 09:55
7.Съобщение за отваряне на ценови оферти26.08.2019 г., 15:05
8.Протоколи от работата на комисията07.10.2019 г., 14:15
9.Решение за определяне на изпълнител07.10.2019 г., 14:15
10.Договор09.12.2019 г., 14:45
11.Приложения към договор09.12.2019 г., 14:45
12.Обявление за възложена поръчка09.12.2019 г., 14:45
13.Обявление за изменение на договора 05.05.2020 г., 16:45
14.Допълнително споразумение05.05.2020 г., 16:45
15.Информация за изпълнен договор19.01.2021 г., 15:10