4-2019-002

Предмет на поръчката:Упражняване на авторски надзор /АН/ на СМР за рехабилитация на четири улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0002
Вид на процедурата:Пряко договаряне по чл.182, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.3в от ЗОП
Краен срок за получаване на оферти:24.04.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:25.04.2019 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1,
Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура19.04.2019, 11:12
2.Покана19.04.2019, 11:12
3.Приложения към покана19.04.2019, 11:12
4.Доклад и протокол на комисията10.05.2019, 16:45
5.Решение за определяне на изпълнител10.05.2019, 16:46
6.Договор и приложения23.05.2019, 14:07
7.Обявление за възложена поръчка23.05.2019, 14:08
8.Обявление за изпълнен договор19.01.2021, 16:40