4-2019-0010

Предмет на поръчката:Доставка на дърва за огрев през 2019 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей-Котел и на част от училищата на територията на община Котел за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0010
Вид на процедурата:Пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП
Краен срок за получаване на оферти:02.12.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:03.12.2019 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата20.11.2019 г. 16:30
2.Покана20.11.2019 г. 16:30
3.Приложения към поканата20.11.2019 г. 16:30
4.Доклад и протокол на комисията05.12.2019 г. 15:20
5.Решение за определяне на изпълнител05.12.2019 г. 15:20
6.Договор и приложения18.12.2019 г. 10:50
7.Обявление за възложена поръчка18.12.2019 г. 10:50
8.Обявление за изпълнен договор23.03.2020 г. 15:45