4-2019-001

Предмет на поръчката:Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0001
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:29.03.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:01.04.2019 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата28.02.2019, 14:06
2.Обявление за обществена поръчка28.02.2019, 14:07
3.Документация28.02.2019, 14:08
3.Документация в ZIP формат
4.Технически проекти28.02.2019, 14:10
5.Отговори на въпроси05.03.2019, 12:57
6.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация07.03.2019, 16:45
7.Изменена документация07.03.2019, 16:46
8.Решение за прекратяване на процедурата22.03.2019, 11:52
9.Обявление за възложена поръчка (прекратяване)08.04.2019, 13:19