4-2018-009

Предмет на поръчката:Покупка чрез зареждане на горива за моторни превозни средства на Община Котел, отдел „СХД” и СУ гр.Котел за срок до 31.12.2020 г. по две обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0009
Вид на процедурата:Договаряне без предварително обявление
Краен срок за получаване на оферти:
Дата, час и място за отваряне на офертите:
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата12.12.2018, 11:07
2.Борсов договор за об.позиция № 108.01.2019, 13:28
3.Борсов договор за об.позиция № 208.01.2019, 13:28
4.Обявление за възложена поръчка08.01.2019, 13:28
5.Обявление за изпълнен договор за об.позиция 113.04.2021, 13:35
6.Обявление за изпълнен договор за об.позиция 213.04.2021, 13:35