4-2018-008

Предмет на поръчката:Упражняване на строителен надзор на обект „Възстановяване дясна предпазна дига на река Луда Камчия и изровен участък от земеделска земя в землището на с. Градец, общ. Котел”
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0008
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:27.12.2018 г., 17:00 часа, удължен до 08.01.2019г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:28.12.2018 г., в 10:30 часа, нова дата - 09.01.2019г., 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата06.12.2018, 15:03
2.Обявление за обществена поръчка06.12.2018, 15:03
3.Документация06.12.2018, 15:04
4.Инвестиционен проект 06.12.2018, 15:04
5.Решение за одобрение на обявление за изменение и допълнителна информация и обявление за изменение28.12.2018, 10:27
6.Решение за прекратяване на процедурата09.01.2019, 15:46
7.Обявление за възложена поръчка (прекратяване)28.01.2019, 13:09