4-2018-006

Предмет на поръчката:Проектиране, доставка и монтаж на SСADA система за управление и контрол на технологичното оборудване на ПСПВ в гр. Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0006
Вид на процедурата:Открита процедура
Краен срок за получаване на оферти:16.11.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:19.11.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата15.10.2018, 13:28
2.Обявление за обществена поръчка15.10.2018, 13:29
3.Съобщение за техническа грешка17.10.2018, 10:22
4.Документация17.10.2018, 10:22
5.Техническа документация - чертежи17.10.2018, 10:22
6.Съобщение за отваряне на ценовите оферти03.12.2018, 13:24
7.Доклад и протоколи на комисията14.12.2018, 09:19
8.Решение за определяне на изпълнител14.12.2018, 09:19
9.Договор17.01.2019, 13:11
10.Приложения към договор17.01.2019, 13:11
11.Обявление за възложена поръчка17.01.2019, 13:11
12.Обявление за изпълнен договор25.02.2020, 10:45