4-2018-005

Предмет на поръчката:Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр.Котел, по четири обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0005
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:09.11.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:12.11.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата12.10.2018, 17:10
2.Обявление за обществена поръчка12.10.2018, 17:10
3.Документация12.10.2018, 17:10
4.Технически проекти12.10.2018, 17:10
5.Протокол №2 от работата на комисията28.11.2018, 09:15
6.Съобщение за отваряне на ценови оферти18.02.2019, 15:37
7.Протоколи на комисията01.04.2019, 09:33
8.Решение за определяне на изпълнител01.04.2019, 09:35
9.Договор за об.позиция № 407.05.2019, 14:50
10.Приложения към договора07.05.2019, 14:50
11.Договор за об.позиция № 107.05.2019, 14:50
12.Приложения към договора07.05.2019, 14:50
13.Договор за об.позиция № 207.05.2019, 14:50
14.Приложения към договора07.05.2019, 14:50
15.Договор за об.позиция № 307.05.2019, 14:50
16.Приложения към договора07.05.2019, 14:50
17.Обявление за възложена поръчка - за об.позиции № 1, 2, 3 и 407.05.2019, 14:50
18.Договор за подизпълнение за об. позиция №207.05.2019, 16:05
19.Обявление за изменение на договор по ОП 214.05.2020, 14:00
20.Допълнително споразумение по ОП 214.05.2020, 14:00
21.Обявление за изменение на договор по ОП 414.07.2020, 15:15
22.Допълнително споразумение по ОП 414.07.2020, 15:15
23.Обявление за изменение на договор по ОП 112.11.2020, 17:00
24.Допълнително споразумение по ОП 112.11.2020, 17:00
25.Обявление за изменение на договор по ОП 212.11.2020, 17:00
26.Допълнително споразумение по ОП 212.11.2020, 17:00
27.Обявление за изменение на договор по ОП 312.11.2020, 17:00
28.Допълнително споразумение по ОП 312.11.2020, 17:00
29.Обявление за изменение на договор по ОП 412.11.2020, 17:00
30.Допълнително споразумение по ОП 412.11.2020, 17:00
31.Обявление за приключване на договор ОП131.05.2021, 16:15
32.Обявление за приключване на договор ОП231.05.2021, 16:15
33.Обявление за приключване на договор ОП331.05.2021, 16:15
34.Обявление за приключване на договор ОП431.05.2021, 16:15