4-2018-004

Предмет на поръчката:Доставка на дърва за огрев през 2018 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД” и на музеите към Исторически музей-Котел за отоплителен сезон 2018/2019 г.
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0004
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:10.09.2018 г., 17:00 часа, удължен до 17.09.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:11.09.2018 г., в 10:30 часа, нова дата - 18.09.2018 г., 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата20.08.2018, 14:45
2.Обявление за обществена поръчка20.08.2018, 14:45
3.Документация20.08.2018, 14:45
4.Решение за одобрение на обявление за изменение и допълнителна информация и обявление11.09.2018, 15:01
5.Протокол №1 на комисията26.09.2018, 13:38
6.Съобщение за отваряне на ценовите оферти04.10.2018, 11:23
7.Протоколи на комисията11.10.2018, 15:31 ч.
8.Решение за определяне на изпълнител11.10.2018, 15:31 ч.
9.Договор и приложение19.11.2018, 13:21
10.Обявление за възложена поръчка19.11.2018, 13:22
11.Допълнително споразумение20.12.2018, 15:57
12.Обявление за изпълнен договор14.02.2019, 09:32