4-2018-003

Предмет на поръчката:Укрепване на свлачище на пътя с.Нейково - гр.Елена /общински път SLV 1005: II-48 (Котел-Градец) – Катунище – Нейково – границата с община Сливен/
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0003
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:19.07.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:20.07.2018 г., в 14:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата20.06.2018
2.Обявление за обществена поръчка20.06.2018
3.Документация20.06.2018
4.Инвестиционен проект20.06.2018
5.Отговори на въпроси27.06.2018
6.Решение за одобрение на обявление за изменение и допълнителна информация27.06.2018
7.Протокол №1 на комисията04.09.2018, 09:41
8.Съобщение за отваряне на ценовите оферти20.09.2018, 13:52
9.Протоколи на комисията08.10.2018, 13:22
10.Решение за определяне на изпълнител08.10.2018, 13:23
11.Договор и приложения14.11.2018, 10:52
12.Обявление за възложена поръчка14.11.2018, 10:52
13.Обявление за изпълнен договор02.11.2020, 16:10