4-2018-001

Предмет на поръчката:Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0001
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:20.04.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:23.04.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата23.03.2018
2.Обявление за обществена поръчка23.03.2018
3.Документация23.03.2018
4.Протокол № 1 на комисията10.05.2018
5.Съобщение за отваряне на ценовите оферти28.05.2018
6.Протоколи на комисията09.07.2018
7.Решение за определяне на изпълнител09.07.2018
8.Договор20.08.2018, 16:38
9.Приложения към договор20.08.2018, 16:38
10.Обявление за възложена поръчка20.08.2018, 16:38
11.Обявление за изпълнен договор29.01.2019, 16:04