4-2017-005

Предмет на поръчката:Периодични доставки на течно гориво за отопление за два отоплителни сезона 2017-2018 и 2018–2019
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2017-0005
Вид на процедурата:Договаряне без предварително обявление
Краен срок за получаване на оферти:
Дата, час и място за отваряне на офертите:
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата05.10.2017
2.Борсов договор01.11.2017
3.Обявление за възложена поръчка01.11.2017
4.Обявление за изпълнен договор08.05.2019, 13:39