4-2017-004

Предмет на поръчката:Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр.Котел, ДГ в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ в гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2017-0004
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:07.07.2017 г., 17:00 часа, удължен до 17.07.2017 г., 17:00ч.
Дата, час и място за отваряне на офертите:10.07.2017 г., в 10:30 часа, нова дата - 18.07.2017 г., в 10:30ч.
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата16.06.2017
2.Обявление за обществена поръчка16.06.2017
3.Документация16.06.2017
4.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация10.07.2017
5.Съобщение за отваряне на ценовите оферти20.07.2017
6.Протоколи на комисията09.08.2017
7.Решение за определяне на изпълнител09.08.2017
8.Договор11.09.2017
9.Приложения към договор11.09.2017
10.Обявление за възложена поръчка11.09.2017
11.Договор и приложения за обособена позиция № 6 02.11.2017
12.Обявление за изпълнен договор за об. поз. 1, 2, 3, 4 и 518.09.2018 г., 11:09 ч.
13.Информация за изпълнен договор за об.поз. № 612.11.2018 г., 13:11 ч.