4-2017-002

Предмет на поръчката:Изпълнение на СМР през 2017 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2017-0002
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:19.06.2017 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:20.06.2017 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата22.05.2017
2.Обявление за обществена поръчка22.05.2017
3.Документация22.05.2017
4. Протокол №126.06.2017
5.Съобщение за отваряне на ценовите оферти07.07.2017
6.Протоколи на комисията07.08.2017
7.Решение за определяне на изпълнител07.08.2017
8.Договор и приложения27.09.2017
9.Обявление за възложена поръчка27.09.2017
10.Обявление за изпълнен договор21.12.2017