6-2020-001

Предмет на поръчката:„Упражняване на авторски надзор /АН/ при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”, финансиран от ПРСР 2014-2020 по ДБФП № 20/07/2/0/ 00644 от 04.10.2018 г.“
Възложител:Община Котел
Ред на възлаганеПокана до определено/и лице/а
Краен срок за получаване на оферти:18.06.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:19.06.2020 г., в 11:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Покана08.06.2020 г. 15:20
2.Документация към поканата08.06.2020 г. 15:20
3.Протокол на комисията14.07.2020 г. 15:10
4.Договор и приложения19.01.2021 г. 16:15
5.Допълнително споразумение - АН на ВиК19.03.2021 г. 12:00
6.Допълнително споразумение - АН на ВиК22.02.2023 г. 14:10
7.Допълнително споразумение - АН на ВиК 327.09.2023 г. 14:00
8.Съобщение за приключен договор - АН на ВиК16.10.2023 г. 15:10