Строителен надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, Община Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв.16 по плана на с. Тича”

Инвестиционният проект може да намерите на следния линк:  https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/pazarni-konsultatsii-2018/article6/

Протокол 1

Публикувано на 07.06.2019 г. 17:16ч.