5-2019-003

Предмет на поръчката:Изграждане на спортни площадки в община Котел по 2 обособени позиции
Възложител:Община Котел
Ред на възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:02.09.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:04.09.2019 г., в 10:30 часа,
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява22.08.2019 г., 15:30
2.Документация към обявата, вкл. проекти22.08.2019 г., 15:30
3.Протокол на комисията02.10.2019 г., 10:30
4.Договор и приложения за об.позиция № 115.10.2019 г., 09:50
5.Договор и приложения за об.позиция № 215.10.2019 г., 09:50