5-2018-004

Предмет на поръчката:Доставка на инструменти за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” в гр. Котел
Възложител:Община Котел
Ред на възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:09.08.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:10.08.2018 г., в 14:00 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява02.08.2018 г., 15:19 ч.
2.Документация към обявата02.08.2018 г., 15:20 ч.
3.Протокол на комисията22.08.2018, 16:10 ч.
4.Договор и приложения03.09.2018, 09:06 ч.