Излезе от печат нова книга за Георги Раковски

Издателска къща „Огледало“ – София пусна от печат монографията от Никола Караиванов „Георги Раковски и българите от Бесарабия и Одеса“ с подзаглавие „Раковскиборец против проведеното от Русия преселение на сънародници в Крим през 1861 г.“ Книгата е в чест на 200 годишнината от рождението на великия син на България – Георги Ст. Раковски и се реализира с финансовата подкрепа на Община Котел.

 

 

Монографията е от 400 страници. Тя започва с посвещение на автора Никола Караиванов към своя баща – Борис Караиванов и съдържа предговор, шест глави и заключение, в което са посочени 14 научни приноси, направени по време на изследването. В приложението на книгата читателите за първи път ще могат да видят ръкописа на брошурата на Раковски „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“, отпечатан през 1861 г. в Букурещ, както и други писма и статии, отнасящи се към темата, писани от идеолога на българската революция и публикувани във в. „Дунавски лебед“.

Книгата „Георги Раковски и българите от Бесарабия и Одеса“ ще представлява интерес, както за учените-изследователи на живота и делото на Георги Раковски, така и за тези, които се интересуват от отношението му към българите от Бесарабия и Одеса, и на тези от Молдова и Украйна.

Главен асистент Никола Караиванов е роден през 1948 г. в гр. Севлиево. През 1973 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност “История“. Професионалният му път започва като учител в родния му град. От 1979 г. е преподавател в Габровския университет. От 2005 до пенсионирането си през 2015 г. е преподавател в Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София при СУ „Св. Климент Охридски“. Той е автор на много научно-популярни и научни статии, участник в десетки научни конференции в България, Молдова и Украйна. Никола Караиванов е автор на 19 книги и учебници, а двадесета по ред е тази книга за Георги Раковски.