Обществена информация

Документация:Дата на публикуване
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци20.04.2021 12:20
РЕГИСТРИРАНИ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ20.04.2021 12:20
Регистър на спортните клубове20.04.2021 12:20
Регистър на домашни и безстопанствени кучета20.04.2021 12:20
РЕГИСТЪР на върнатите за ново обсъждане решения на ОбС-Котел20.04.2021 12:20
Регистър на даренията20.04.2021 12:20
РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ20.04.2021 12:20
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, ДА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ20.04.2021 12:20
СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА,ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА20.04.2021 12:20
ДАННИ ЗА БЮДЖЕТА19.04.2021 16:55
ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧИКИ ОБЕКТИ19.04.2021 16:55
ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ДО 500 ЖИТЕЛИ19.04.2021 16:55
ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ19.04.2021 16:55
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА19.04.2021 16:55
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ 2016 г.19.04.2021 16:55
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ 2017 г.19.04.2021 16:55
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ 2018 г.19.04.2021 16:55
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ 2019 г.19.04.2021 16:55
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ 2020 г.19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ19.04.2021 16:55
ОРЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ И НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ19.04.2021 16:55
Регистър на търговските дружества с общинско участие19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНА19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ19.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ 1996-199919.04.2021 16:55
РЕГИСТЪР ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ 2002-201019.04.2021 16:55
Списък на второстепенните разпоредители с бюджет19.04.2021 16:55